فایل های دسته بندی هنر و گرافیک - صفحه 1

خط و انواع آن و ارزشهای بصری هر يك

نقش سازنده و مؤثر هنر خط در پيشبرد علوم و پايه گذاری تمدن و فرهنگ اصيل چنان مؤثر عميق و بنيادين و آن چنان گسترده و نامحدود بوده است كه در وصف نمی گنجد .

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل